Regulamin

-REGULAMIN-

(obowiązujący od dnia 15 marzec 2018 r.)

§1 DEFINICJE

1.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a)

„SALKRON” – oznacza firmę SAKRON Piotr Sałęga z siedzibą w Nisku (37-400), przy ul. Tysiąclecia 8D/66, NIP: 8651057784, telefon +48 664 348 894, e-mail: [email protected];

b)

„SKLEP” – oznacza prowadzony przez Salkron w domenie www.3dmodels24.com internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Salkron Treści Cyfrowych;

c)

„TREŚCI CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności modele 3D (zapisane w formacie cyfrowym),

d)

„USŁUGI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;

e)

„KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;

f)

„REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Salkron formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;

g)

„KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych , Zakupach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Salkron funkcjonalności Sklepu.

h)

„KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

i)

„REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Salkron;

j)

„DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;

m)

„POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez Salkron zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”

k)

„USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)

l)

„ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Salkron wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;

ł)

„KARTA TREŚCI” – oznacza dokument określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych , zasady z nich korzystania, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danej Treści Cyfrowej.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.

2.

Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.

Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Salkron a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).

4.

Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Salkron.

5.

Nazwa Salkron, wszelkie zawarte w ramach Sklepu treści w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Salkron, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

6.

Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Salkron i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.

§ 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

1.

Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.

3.

Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Salkron, w tym możliwości dokonywania Zakupów.

4.

W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.

5.

Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu " Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6.

Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

7.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.

8.

Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.

9.

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail, Salkron prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji. Salkron zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji Danych Osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie Konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzy rejestracyjnym Danych Osobowych.

10.

Z chwilą potwierdzenia przez Salkron założenia Konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Salkron, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Salkron a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.

11.

Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

12.

W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem Salkron prawidłowego świadczenia usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.

13.

Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

14.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Salkron o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

15.

Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Salkron.

16.

Umowa może zostać rozwiązana przez Salkron z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Salkron uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.

17.

Umowa może zostać rozwiązania przez Salkron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.

18.

W przypadku rozwiązania Umowy Salkron w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Klienta oraz usunie Dane Osobowe Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Salkron zachowa prawo do nieusuwania tych Danych Osobowych, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków Salkron oraz umożliwiających dochodzenie przez Salkron od Klienta roszczeń Salkron.

§4 USŁUGI SKLEPU

1.

W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Salkron umożliwia Klientowi:

a)

składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu,

b)

korzystanie z usługi udostępnienie przez Salkron przestrzeni dyskowej na serwerach Salkron w celu:

i.

zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej

ii.

umożliwienie Klientowi wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez Salkron licencji na daną Treść Cyfrową zgodnie z właściwą dla danej Treści Cyfrowej Kartą Treści, pobrania Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej

iii.

przechowywania pobranych Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej

2.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

3.

Salkron dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Salkron dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Salkron na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Salkron w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

§5 DOSTĘPNE TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP

1.

Salkron w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Salkron Treści Cyfrowe.

2.

Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowych oraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.

3.

Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.

4.

Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.

5.

Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.

6.

Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej przez Salkron Treści Cyfrowej, aby złożyć Salkron ofertę Zakupu danej Treści Cyfrowej Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji - poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.

7.

W celu złożenia oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności.

8.

W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

9.

Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich  oraz Euro i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

10.

Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku

11.

Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kary płatniczej, ePrzelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostępnianych przez Salkron we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.

12.

Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Salkron wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Salkron potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Salkron a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej.

14.

W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Salkron wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Salkron.

15.

W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Salkron zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność Salkron najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

16.

Salkron zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.

17.

Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej określają Karty Treści oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok Treści Cyfrowej.

18.

Szczegółowe zasady Zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych, zasady dostarczenia Treści Cyfrowych Klientowi oraz zasady korzystania z Treści Cyfrowych określają odrębne dla każdego rodzaju Treści Cyfrowej Karty Treści .

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU

1.

Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.

2.

Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Salkron o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Salkron w Nisko (37-400), przy ul. Tysiąclecia 8D/66 albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej [email protected] Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy Salkron zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.

Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej.

5.

W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1.

Rejestrując się w Serwisie Klient, w drodze zaznaczenia stosownej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.

2.

Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody Klienta na przetwarzanie Danych Osobowych przez Salkron uniemożliwia realizację usług w ramach Umowy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych Danych Osobowych.

3.

Administratorem Danych Osobowych jest Salkron Piotr Sałęga z siedzibą w Nisko (37-400) przy ul. Tysiąclecia 8D/66.

4.

Salkron przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy

5.

Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym realizacji Zakupów. Dane Osobowe Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych Salkron lub jego kontrahentów, w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Treści Cyfrowych, usług oraz promocji oferowanych przez Salkron lub jego kontrahentów.

6.

Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Salkron Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7.

W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Salkron w ramach Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies, ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady wykorzystywania ww. plików zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

§8 REKLAMACJE

1.

Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.

2.

Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

a)

mailowo - na adres : [email protected]

b)

telefonicznie - +48 664 348 894

c)

pisemnie - na adres Salkron Piotr Sałęga w Nisko (37-400) przy ul. Tysiąclecia 8D/66.

3.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Klienta jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Salkron może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

4.

Salkron ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Salkron nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Salkron blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku

4.

Salkron ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez wad

5.

Salkron zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

6.

Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Salkron, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie http://www.3dmodels24.com zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

7.

W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

1.

Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej) odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Salkron od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową.

2.

Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Treść Cyfrową Salkron prześle do Klienta wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania zamówionej Treści Cyfrowej.

3.

Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi w ramach jego Konta.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

4.

Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania 7-Zip lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej.

UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

5.

Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.

6.

Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.

7.

Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 12 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania

8.

Klient nie jest uprawniony do:

a)

rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

b)

ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,

c)

publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,

d)

usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,

e)

oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,

f)

jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej

9.

Salkron udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.).

10.

Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Salkron jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Salkron może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt poprzez adres mailowy: [email protected]